นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ
Mr.Wuttichai Wongpunyo

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
08 – 97577806

นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา
Mr.Pisal Samutphaojinda

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
08 – 19665484

นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล
Mr.Tuangsit Apichaibukkol

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
08 – 19493501

นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์
Mr.Kritjompol Phujomjit

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
E-mail : [email protected]
06 – 57458899

นายธีระชัย เทพนอก
Mr.Terachai Tapnogk
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
E-mail : [email protected]
08 – 19760315

นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล
Mrs.Uraiwan Phattarapitipol
รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการคลัง
E-mail : [email protected]
08 – 31456491

นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง
Mr.Chaikiat Kesornbuathong
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผน
E-mail : [email protected]
08 – 19551855

นางรังสิยา นุทกิจ
Mrs.Rangsiya Nuttakit
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
E-mail : [email protected]
08 – 94265922

นางวรรณภา นวลฉิมพลี
Mrs.Wannapa Nualchimplee
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
E-mail : [email protected]
08 – 94265922

นายจิรยุทธ อาสาเสน
Mr.Jirayut Arsasane
สำนักงานเลขานุการ
E-mail : [email protected]
08 – 98454675

นายเตชิต กลิ้งทะเล
Mr.Techit Klingtalae
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
E-mail :[email protected]
08 – 85843599

นางอมลรชา ศรีเนตรกูล
Mrs.Amolracha Srinetrkul
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
E-mail : [email protected]
08 – 19670383

นางนงนุช กาหลง
Mrs.Nongnuch Kalong
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
E-mail : [email protected]
08 – 92844577