วันที่ 23 ตุลาคม 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพื้นที่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย Big Cleaning โดยมี กำลังพล กรมพัฒนาที่2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กร เครือข่าย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา
      พร้อมกันนี้ยังมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นครราชสีมา , พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ สสจ.นม., พล.ต.เชษฐา ทานกระโทก เลขา กอ.รมน.ภาค2 และพญ.สุวรรณี เรืองเดช ผอ.รพ.จิตเวช ร่วมกิจกรรม