วันอังคารที่ (2 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00- 14.00 น.  ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้
 พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางศิริพร ประสงค์ทรัพย์,นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.นม. อ.สีคิ้ว เขต 2 ,นางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.นม.อ.ขามทะเลสอ, นายณัฎพัชร์ อนิวัตกูลชัย ส.อบจ.นม.อ.ปากช่อง เขต 1, นายนิติศักดิ์ ดวงมณี นายช่างโยธาชำนาญงาน ช่างควบคุมงาน, เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ อ.สีคิ้ว และผู้นำท้องถิ่น เพื่อติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2564 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ (งบประมาณกว่า 2,410,000 บาท ) ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไป-มา และขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรได้สะดวก และปลอดภัย