เวลา 14.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขมาก ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา นำคณะ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการประจำปี 2564 ศูนย์ประสานงาน อบจ.นม. ประจำอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย น.ส.ศิริพร ประสงค์ทรัพย์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นครราชสีมา, นางสาวรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.นม. อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5 โดยมี นายสุภกิจ พรหมลา หัวหน้าฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นายตรีนพ ชื่นชม นักบริหารงานช่างระดับต้น, นายศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง นายช่างโยธาชำนาญงาน, นายกิตติพิชญ์ ดุงโคกกรวด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หน.ฝ่ายติดตามและประเมินผล, นายนิพิฐพนธ์ มหัฐธนบุญนพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นางสาววิลาวัณย์ รักธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, น.ส.ภัคนันท์ ศรีชำนาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นางนภัชกร ทรัพย์สุข หัวหน้าศูนย์ประสาน อบจ.นม. ประจำอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมลงพื้นที่ เก็บข้อมูล และตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย