วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นเกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการนวดตอกเส้นแบบภูมิปัญญาล้านนา เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 พ.ย.- 9 พ.ย.64 จำนวน 36 คน
      🙏ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะ❤️