วันที่12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:00 น.  นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา ให้เกียรติบรรยายพิเศษต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นายศุณัฐโชติ สุขขีรัตน์ นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ส.ท. จำนวน 38 คนมาศึกษาความรู้เรื่องเกี่ยวกับกิจการสภา และการใช้อำนาจของสภา ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ จาก อบจ.นครราชสีมา เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ และปรับใช้กับสภาเทศบาลต่อไป
      โดยมี นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2 นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.อ.เมือง เขต 7 และนายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผอ. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง และนายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ.นครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ ที่ ห้องประชุม สน.ช่าง อบจ.นครราชสีมา