วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น.  นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ  พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ดูงานระบบสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่ เทศบาลตำบลกุดจิก อ.สูงเนิน เพื่อศึกษาแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงานของ “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา” และงานจัดทำ “โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน” โดยความร่วมมือของ อบจ.นครราชสีมา, สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง อบจ.ปทุมธานี พร้อมจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อระบบงานสาธารณสุข ของ อบจ.ปทุมธานี ต่อไป
      โดยมี นายวุฒิชัย วงศ์ปัญโญ ปลัด อบจ.,นายศิริพงศ์ มรกพงศ์ รองประธานสภา อบจ.ฯ, นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้วเขต 2,นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต2,นางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.อ.ขามทะเลสอ ,นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง, นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคณะเจ้าหน้าที่ อบจ.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย