วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง และ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีสืบสานประเพณีลอยกระทง “สนุกสุขสันต์วันลอยกระทง” ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ให้คงอยู่สืบไป และทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในอุปการะ ได้รับความสุข สนุกสนานร่วมกันในวันลอยกระทง
      โดยกิจกรรมในวันนี้ มีทั้งการประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมลอยกระทง ทำให้ผู้สูงอายุได้รับความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง