ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.17309) บ้านหนองหว้า – บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-08-26T15:13:04+07:00

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.17309) บ้านหนองหว้า – บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-08-26T15:13:04+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องตรวจวัดคุณภาพการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

2021-08-20T15:46:00+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องตรวจวัดคุณภาพการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ลงวันที่ 13 สิงหาคม 25642021-08-20T15:46:00+07:00

ยกเลิก ร่างประกาศ โครงการขอจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-08T12:12:33+07:00

ยกเลิก ร่างประกาศ โครงการขอจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-08T12:12:33+07:00

ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคากลาง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-07-08T12:09:13+07:00

ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคากลาง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-07-08T12:09:13+07:00

ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านทุ่งพนมวัง หมู่ที่ 12 ถึง บ้านท่าข้ามหมู่ที่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

2021-07-08T11:59:47+07:00

ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านทุ่งพนมวัง หมู่ที่ 12 ถึง บ้านท่าข้ามหมู่ที่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2021-07-08T11:59:47+07:00

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเบ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-09T14:17:25+07:00

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเบ็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-09T14:17:25+07:00

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 3/2564 ซื้อเครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

2021-07-12T12:19:31+07:00

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 3/2564 ซื้อเครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด2021-07-12T12:19:31+07:00

ยกเลิก โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นม.17309 บ้านหนองหว้า-บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-12T14:33:09+07:00

ยกเลิก โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นม.17309 บ้านหนองหว้า-บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-12T14:33:09+07:00

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

2021-07-14T10:25:26+07:00

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 18 กันยายน 25632021-07-14T10:25:26+07:00

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากตลาดน้อย หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-14T10:21:28+07:00

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากตลาดน้อย หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-14T10:21:28+07:00
Go to Top