โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน

2021-09-16T09:31:38+07:00

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน2021-09-16T09:31:38+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเขาคีม หมู่ที่ 6 ตำบลแชะ เชื่อม บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-15T13:09:29+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเขาคีม หมู่ที่ 6 ตำบลแชะ เชื่อม บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา2021-09-15T13:09:29+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 25 ต้น ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองมโนรมย์ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-15T09:56:36+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 25 ต้น ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองมโนรมย์ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา2021-09-15T09:56:36+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองม่วง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อม ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-14T15:02:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองม่วง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อม ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา2021-09-14T15:02:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมากเชื่อม ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-14T12:38:13+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมากเชื่อม ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา2021-09-14T12:38:13+07:00

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-09-14T12:35:52+07:00

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔2021-09-14T12:35:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล จากสี่แยก บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ทางเข้าบ้านพระงาม หมู่ที่ 4 ถึงบ้านหนองตอ ตำบลป่ารังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-09-13T15:36:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล จากสี่แยก บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ทางเข้าบ้านพระงาม หมู่ที่ 4 ถึงบ้านหนองตอ ตำบลป่ารังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-09-13T15:36:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาล หมู่ที่ 9 ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บ้านดอนแซะ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-13T15:34:44+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาล หมู่ที่ 9 ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บ้านดอนแซะ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2021-09-13T15:34:44+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.21110 บ้านทรัพย์เศรษฐี – บ้านกุดโง้ง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-09-13T15:33:35+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.21110 บ้านทรัพย์เศรษฐี – บ้านกุดโง้ง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-09-13T15:33:35+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ขุดลอกคลองธรรมชาติ พร้อมก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ บ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านยุบพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-13T15:30:32+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ขุดลอกคลองธรรมชาติ พร้อมก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ บ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านยุบพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา2021-09-13T15:30:32+07:00
Go to Top