โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-09-23T15:45:53+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-09-23T15:45:53+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-09-23T15:44:54+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-09-23T15:44:54+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-09-23T15:43:27+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-09-23T15:43:27+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-09-23T15:42:26+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-09-23T15:42:26+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21208 บ้านหนองขี้ตุ่น – บ้านหนองจอก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-23T14:40:11+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21208 บ้านหนองขี้ตุ่น – บ้านหนองจอก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-23T14:40:11+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนทางขึ้นตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-23T14:36:59+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนทางขึ้นตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-23T14:36:59+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตูม ไปบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-23T13:16:05+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตูม ไปบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-23T13:16:05+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลดนนตูม ไปบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-21T10:25:18+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลดนนตูม ไปบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-21T10:25:18+07:00

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน

2021-09-20T15:35:48+07:00

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน2021-09-20T15:35:48+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม – ก.ม.11 เชื่อมต่อตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-20T12:18:18+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม – ก.ม.11 เชื่อมต่อตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา2021-09-20T12:18:18+07:00
Go to Top