ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด เชื่อมบ้านโนนตากลาง(จุดที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-12T14:39:17+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด เชื่อมบ้านโนนตากลาง(จุดที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา2021-11-12T14:39:17+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลวง เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-12T14:37:57+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลวง เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา2021-11-12T14:37:57+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองคอกควาย ตำบลดนนเพ็ด เชื่อม บ้านโคกพระ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-12T14:36:21+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองคอกควาย ตำบลดนนเพ็ด เชื่อม บ้านโคกพระ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา2021-11-12T14:36:21+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.บ้านห้วยชงโค หมู่ที่ 1 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อม บ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมู่ที่ 1)

2021-11-12T14:35:00+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคสล.บ้านห้วยชงโค หมู่ที่ 1 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อม บ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมู่ที่ 1)2021-11-12T14:35:00+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านดอนเปล้า – บ้านม่วง จากหมู่ที่ 6 บ้านดอนเปล้า ถึงบ้านม่วง ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-12T11:50:15+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านดอนเปล้า – บ้านม่วง จากหมู่ที่ 6 บ้านดอนเปล้า ถึงบ้านม่วง ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา2021-11-12T11:50:15+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่อาคารให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 แห่ง

2021-11-09T14:43:38+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่อาคารให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 แห่ง2021-11-09T14:43:38+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 ริมฝั่งสระน้ำ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ถึงเขต ติดต่อบ้านหลุมปูน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-09T12:57:56+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 ริมฝั่งสระน้ำ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ถึงเขต ติดต่อบ้านหลุมปูน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา2021-11-09T12:57:56+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเต็ง สายบ้านโคกน้อยพัฒนา ไปบ้านบะดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-09T12:58:29+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเต็ง สายบ้านโคกน้อยพัฒนา ไปบ้านบะดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา2021-11-09T12:58:29+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงผิวถนนจราจรหินคลุก สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง – บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-09T12:58:19+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงผิวถนนจราจรหินคลุก สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง – บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา2021-11-09T12:58:19+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารพยาบาล โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2021-10-16T14:28:58+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารพยาบาล โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา2021-10-16T14:28:58+07:00
Go to Top