ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01201 บ.บุ – บ.ลองตอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05T22:51:37+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01201 บ.บุ – บ.ลองตอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-05T22:51:37+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเกษตร ถึงบ้านเมืองชัย ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-05T21:21:17+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเกษตร ถึงบ้านเมืองชัย ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา2022-01-05T21:21:17+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.21301 บ้านคลองยาง – บ้านคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05T21:18:02+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.21301 บ้านคลองยาง – บ้านคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-05T21:18:02+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง – บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05T21:13:22+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง – บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-05T21:13:22+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยป่าเต็งหนา ถึงบ้านนายโอ บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเกษตร ทางเชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-05T21:10:05+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยป่าเต็งหนา ถึงบ้านนายโอ บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเกษตร ทางเชื่อมเขตติดต่อบ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา2022-01-05T21:10:05+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.01208 บ้านตะคองเก่า – บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05T21:05:58+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.01208 บ้านตะคองเก่า – บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-05T21:05:58+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นม.01315 บ้านโคกกรวด – บ้านหนองนมนาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05T21:04:00+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นม.01315 บ้านโคกกรวด – บ้านหนองนมนาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-05T21:04:00+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ 11 – บ้านหนองขาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอคง เชื่อม บ้านหนองไผ่ ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-05T21:01:52+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ 11 – บ้านหนองขาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอคง เชื่อม บ้านหนองไผ่ ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา2022-01-05T21:01:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement Recycling In Place สายบ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย เชื่อม บ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05T20:59:30+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement Recycling In Place สายบ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย เชื่อม บ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-05T20:59:30+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นม.21301 บ้านคลองยาง – บ้านคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05T20:43:28+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นม.21301 บ้านคลองยาง – บ้านคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-05T20:43:28+07:00
Go to Top