ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหินดาด – ค่ายทะยิง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านโกรกลึก ตำบลตะเคียน กม 2171 แยกทางหลวงหมายเลข 201 – บ้านโคกกระพี้ทอง ตำบลหินดาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-01-24T11:16:29+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหินดาด – ค่ายทะยิง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านโกรกลึก ตำบลตะเคียน กม 2171 แยกทางหลวงหมายเลข 201 – บ้านโคกกระพี้ทอง ตำบลหินดาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-01-24T11:16:29+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.13202) หนองม่วงใหญ่ – บ้านหนองกุง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-01-24T09:31:36+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.13202) หนองม่วงใหญ่ – บ้านหนองกุง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-01-24T09:31:36+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ เชื่อม บ้านห้วยจระเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-01-24T15:03:24+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ เชื่อม บ้านห้วยจระเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-01-24T15:03:24+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.26201) ด่านขุนทด – หนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-01-24T11:32:39+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.26201) ด่านขุนทด – หนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-01-24T11:32:39+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in – Place Recycling สาย นม.ถ.262-02 จากสามแยกบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อม บ้านม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-01-19T10:28:33+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in – Place Recycling สาย นม.ถ.262-02 จากสามแยกบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อม บ้านม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-01-19T10:28:33+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนวังรางพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-01-13T10:59:23+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนวังรางพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-01-13T10:59:23+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าระแวก หมู่ที่ 7ตำบลใหม่ เชื่อม เทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-04T16:47:43+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าระแวก หมู่ที่ 7ตำบลใหม่ เชื่อม เทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา2022-01-04T16:47:43+07:00

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุเคมีภัณฑ์และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-12-30T22:40:56+07:00

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุเคมีภัณฑ์และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-30T22:40:56+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-12-30T16:06:23+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-30T16:06:23+07:00

ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่อาคารให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-01-06T21:33:53+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่อาคารให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-01-06T21:33:53+07:00
Go to Top