ประกาศให้เช่าทรัพย์สินประเภทซุ้มน้ำดื่ม ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล

2021-07-13T15:16:18+07:00

ประกาศให้เช่าทรัพย์สินประเภทซุ้มน้ำดื่ม ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล2021-07-13T15:16:18+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11สายหน้าวัดหนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อม บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-13T13:56:57+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11สายหน้าวัดหนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อม บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-13T13:56:57+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-13T15:54:14+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-13T15:54:14+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-13T15:51:27+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-13T15:51:27+07:00

-ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นม.10204 บ้านกลึง-บ้านหนองสะแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-13T16:32:26+07:00

-ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นม.10204 บ้านกลึง-บ้านหนองสะแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-13T16:32:26+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-09T10:42:17+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-12-09T10:42:17+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12204 หนองหญ้าปล้อง – บ้านด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-09T16:54:28+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12204 หนองหญ้าปล้อง – บ้านด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-11-09T16:54:28+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.05503 บ้านวังแร่ – บ้านดอนเปล้า อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-09T16:46:01+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED StreetLight Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.05503 บ้านวังแร่ – บ้านดอนเปล้า อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-11-09T16:46:01+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านดอนยาว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อม บ้านหนองตาโล ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

2020-08-05T15:14:24+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านดอนยาว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อม บ้านหนองตาโล ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding2020-08-05T15:14:24+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.15206) บ้านเมืองที – บ้านธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-07-20T13:38:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.15206) บ้านเมืองที – บ้านธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-07-20T13:38:06+07:00
Go to Top