กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา

สภาพที่อยู่อาศัยก่อนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ