กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา

Download : งานกองทุนฯ

>>แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ประจำปี 2562   New!!!
 
>>แบบฟอร์มโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ปีงบประมาณ 2561 << 
1. แบบฟอร์มโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ปี 2561 >>Download<<
2. แบบกองทุน >>Download<<
3. แบบกองทุน 2  >>Download<<
4. ประกาศหลักเกณฑ์การปรับสภาพแวดล้อมฯ ลงวันที่ 24 ธ.ค.2557   >>Download<<
5. ประกาศหลักเกณฑ์การปรับสภาพแวดล้อมฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 เม.ย.2558 >>Download<<
6. ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการปรับสภาพแวดล้อมฯ ลงวันที่ 27 พ.ย.2558 >>Download<<
7. แบบประมาณการค่าใช้จ่าย >>Download<<
8.  หนังสือยินยอมให้ทำการปรับปรุงฯ  >>Download<<
9.  แบบหนังสือรับรองผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นฯ  >>Download<<
10. แบบข้อตกลงการดำเนินงาน (กรณี 1 หลัง)   >>Download<<
11. แบบข้อตกลงการดำเนินงาน (กรณี 2 หลัง)  >>Download<<
12. แบบข้อตกลงการดำเนินงาน (กรณี 3 หลัง)  >>Download<<
13. เงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุน  >>Download<<
14. หนังสือมอบอำนาจ  >>Download<<
15.  หนังสือนำส่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ New! >>Download<<
16. แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินฯ New!  >>Download<<
17. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน New!  >>Download<<
18. แบบประเมินปรับสภาพแวดล้อมฯ ปี2561 New!  >>Download<<
19. หนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ปี 2561  New!  >>Download<<
20. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ปี 2561  New!  >>Download<<
     
     
 **************************************  
 >> แบบฟอร์มโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนฯ ปี 2561 (New!!!)  
1 หนังสือส่ง (สำหรับภาคราชการ) >>Download<<
หนังสือส่ง (สำหรับชมรม องค์กรฯ)  >>Download<< 
ข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ (สำหรับภาคราชการ)  >>Download<<
4 สัญญาดำเนินงานตามโครงการ (สำหรับชมรม องค์กรฯ)  >>Download<<
หนังสือมอบอำนาจ  >>Download<<