กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา

Download : งานกองทุนฯ

>>แบบฟอร์มโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ประจำปี 2562   
1.  แบบฟอร์มโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ปี 2562 
2.  แบบกองทุน 1 
3.  แบบกองทุน 2 
4.  ประกาศหลักเกณฑ์การปรับสภาพฯ ลว 24 ธ.ค. 57 
5.  ประกาศหลักเกณฑ์การปรับสภาพฯ (ฉบับที่ 2) ลว 28 เม.ย. 58 
6.  แต่งตั้งคณะทำงานฯ ลว 27 พ.ย. 58 
7.  หนังสือยินยอมให้ทำการปรับปรุงฯ 
8.  แบบหนังสือรับรองผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นฯ 
9.  แบบฟอร์มการรับรองภาพถ่าย 
10.  แบบข้อตกลงการดำเนินงาน (กรณี 1 หลัง) New!!! 
11.  แบบข้อตกลงการดำเนินงาน (กรณี 2 หลัง) New!!! 
12.  เงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุน New!!! 
13.  หนังสือมอบอำนาจ New!!! 
 
>>แบบฟอร์มโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ปีงบประมาณ 2561 << 
1. หนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ปี 2561 
2. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ปี 2561 
   
     
 **************************************