กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา

Download : งานกองทุนฯ

>>แบบฟอร์มโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ประจำปี 2562   New!!!
1.  แบบฟอร์มโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ปี 2562 New!!! 
2.  แบบกองทุน 1 New!!! 
3.  แบบกองทุน 2 New!!! 
4.  ประกาศหลักเกณฑ์การปรับสภาพฯ ลว 24 ธ.ค. 57 New!!! 
5.  ประกาศหลักเกณฑ์การปรับสภาพฯ (ฉบับที่ 2) ลว 28 เม.ย. 58 New!!! 
6.  แต่งตั้งคณะทำงานฯ ลว 27 พ.ย. 58 New!!! 
7.  หนังสือยินยอมให้ทำการปรับปรุงฯ New!!! 
8.  แบบหนังสือรับรองผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นฯ New!!! 
9.  แบบฟอร์มการรับรองภาพถ่าย New!!! 
   
>>แบบฟอร์มโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ปีงบประมาณ 2561 << 
1. หนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ปี 2561 
2. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ปี 2561 
   
     
 **************************************