กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา

Download : งานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์

1.แผนการดำเนินงานโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ ประจำปี 2562  
2.แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนโครงการ ประจำปี 2562 

งานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน

1. ขั้นตอนที่ 1 เอกสารที่ใช้ในการทำข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ  
  1.1 หนังสือนำส่ง 
  1.2 ข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ  
  1.3 หนังสือมอบอำนาจ 
     
 2. ขั้นตอนที่ 2 รับเงินสนับสนุนมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการดำเนินงาน ดังนี้
  2.1 1.1 หนังสือนำส่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 1.2 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงิน  
  2.3 1.3 ตัวอย่างการเขียนใบเสร็จรับเงิน 
     
 3. ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
  3.1  ส่วนประกอบรูปเล่มรายงาน
  3.2  แบบสอบถามความพึงพอใจกระบวนการจัดหาอุปกรณ์ (ทำครั้งเดียวหลังจัดซื้ออุปกรณ์ฯ)  
  3.3  หนังสือนำส่งรูปเล่มรายงาน 
  3.4 แบบรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปี 2562     
  3.5 แบบ กท.01 รายงานสถานะอุปกรณ์ (รายงาน 6 เดือน/ครั้ง)
  3.6 แบบ กท.02 รายงานความต้องการอุปกรณ์ (รายงาน 6 เดือน/ครั้ง)
  3.7 แบบ กท.03 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (รายงาน6เดือน/ครั้ง)
  3.8 แบบ กท.04 ใบลงทะเบียนรายชื่อผู้รับบริการ (รายงาน 6 เดือน/ครั้ง) 
  3.9  แบบคำร้องขอรับบริการยืมอุปกรณ์
  3.10 แบบฟอร์มหนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน New!!
  3.11 แบบฟอร์มหนังสือขอขยายระยะเวลาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยฯ New!!
     ************************************************