กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา

Download : งานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์

1.แผนการดำเนินงานโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ ประจำปี 2562  New!!!
2.แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนโครงการ ประจำปี 2562 New!!!

งานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน

1. ขั้นตอนที่ 1 เอกสารที่ใช้ในการทำข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ  
  1.1 หนังสือนำส่ง (กรณีศูนย์ดำเนินการต่อเนื่อง)
  1.2 หนังสือนำส่ง(กรณีจัดตั้งศูนย์)
  1.3 ข้อตกลงดำเนินงานพร้อมเงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุน (กรณีศูนย์ดำเนินงานต่อเนื่อง)
  1.4 ข้อตกลงดำเนินงานพร้อมเงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุน (กรณีจัดตั้งศูนย์)
  1.5 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีศูนย์ดำเนินงานต่อเนื่อง)
  1.6 แบบหนังสือมอบอำนาจ(กรณีจัดตั้งศูนย์)
     
 2. ขั้นตอนที่ 2 รับเงินสนับสนุนมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการดำเนินงาน ดังนี้
  2.1 หนังสือนำส่ง(กรณีศูนย์ดำเนินการต่อเนื่อง) New!!!
  2.2 หนังสือนำส่ง(กรณีจัดตั้งศูนย์) New!!!
  2.3 คำสั่ง(กรณีศูนย์ดำเนินการต่อเนื่อง) New!!!
  2.4 คำสั่ง(กรณีจัดตั้งศูนย์) New!!!
  2.5 ตัวอย่างการเขียนใบเสร็จ(กรณีศูนย์ดำเนินการต่อเนื่อง) New!!!
  2.6 ตัวอย่างการเขียนใบเสร็จ(กรณีจัดตั้งศุนย์) New!!!
     
 3. ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
  3.1  ส่วนประกอบรูปเล่มรายงาน New !!!
  3.2  แบบสอบถามความพึงพอใจกระบวนการจัดหาอุปกรณ์ (ทำครั้งเดียวหลังจัดซื้ออุปกรณ์ฯ)  New!!!
  3.3  แบบรายงานการดำเนินโครงการ (กรณีจัดตั้งศูนย์) New!!!
  3.4  แบบรายงานการดำเนินโครงการ (กรณีศูนย์ดำเนินการต่อเนื่อง) New!!!
  3.5 แบบ กท.01 รายงานสถานะอุปกรณ์ (รายงานรายไตรมาส)
  3.6 แบบ กท.02 รายงานความต้องการอุปกรณ์ (รายงานรายไตรมาส)
  3.7 แบบ กท.03 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (รายงานรายไตรมาส)
  3.8 แบบ กท.04 ใบลงทะเบียนรายชื่อผู้รับบริการ (รายงานรายไตรมาส) 
  3.9  แบบคำร้องขอรับบริการยืมอุปกรณ์
     ************************************************