สำนักการคลัง อบจ.นม.

ฝ่ายจัดเก็บรายได้ออกนิเทศติดตามงานจัดเก็บรายได้ อำเภอโนนสูง

ฝ่ายจัดเก็บรายได้ออกนิเทศติดตามงานจัดเก็บรายได้ อำเภอโชคชัย

ฝ่ายจัดเก็บรายได้ออกนิเทศติดตามงานจัดเก็บรายได้ อำเภอวังน้ำเขียว