สำนักปลัด อบจ.นม.โทรศัพท์/โทรสาร.0-4424-3878.

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ถนนกำแหงสงคราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30000

โทรศัพท์./โทรสาร.0-4424-3878