สำนักปลัด อบจ.นม.โทรศัพท์/โทรสาร.0-4424-3878.

การจัดการความรู้

1. คู่มือการปฏิบัติงานตาม-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540
2. คู่มือการจัดการความรู้ “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”
 3.  กระบวนการขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
 
3. แบบคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน >>Download<<