“การพัฒนาด้านการศึกษา” เปรียบเสมือนน้ำไม่เต็มแก้ว
เพราะจะต้องเติมเต็มอยู่ตลอดอย่างไม่หยุดนิ่ง!!
ผุดมหกรรม “KORAT PAO Education and Innovation 2024” โชว์ศักยภาพครู อบจ.โคราช สร้างแนวคิดด้านการนำเสนอผลงาน ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาของครู ให้ก้าวหน้าและมีความเป็นเลิศทางวิชาการครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน “KORAT PAO Education and Innovation 2024” โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา ซึ่งนวัตกรรมดีๆ เหล่านี้ จะเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้แก่นักเรียน ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนอีกด้วย โดยผลงานที่ชนะเลิศของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะได้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 ต่อไป
“KORAT PAO Education and Innovation 2024” เป็นกิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา รวม 13 กิจกรรม มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 91 คน จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึง งานด้านเทคโนโลยี, งานห้องสมุด และ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาทั้งในสังกัดฯ และ นอกสังกัด อบจ. ที่สนใจเข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1 (ชั้น 4) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ