ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล
Dr.Yonlada Wangsuphakijkosol
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 099 – 4656556

นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล
Mr.Noraset Sirirojanagul
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 081 – 9669191

นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม
Mr.Veerachart Thungphailame
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 081 – 5145914

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
Mr.Somkiat Tandiloktragool
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 081 – 8789797

นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ
Mr.Kamolsak Kedmaethekarun
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 0818280808

นายวัชรวิทย์ สุขวัฒนาภิรมย์ 
Mr.Vatcharavit Sukwattanapirom
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 089 – 9736399

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ
Mr.Hasadin Suwatanapongched
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 081-3933144

พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ
Lt. Pol.Col.Ratthasak Sukcharoen
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 087 – 2536007

นายวสวรรธน์ พวงพรศรี
Mr.Wasawat Poungponsri
เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 087 – 5617777

นางสาวกษิรา อณวัชวณิช
Ms.Kasira Anawatwanit
เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 099 – 6569895