ปีงบประมาณ 2566

  1. รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอขงเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2565

  1. รายงานผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565)
  2. รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ 2564

  1. รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
  2. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ต.ค. 63 – มี.ค 64
  3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต รอบ 6 เดือน ต.ค. 63 – มี.ค 64

ปีงบประมาณ 2563

  1. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563