นางยลดา หวังศุภกิจโกศล
Dr.Yonlada Wangsuphakitkosol

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรสายตรง : 09-92465424

พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ

Pol.Col.Ratthasak Sukcharoen

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรสายตรง : 08 – 72536007

นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม

Mr.Veerachart Thungphailame

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรสายตรง : 08-15145914

นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ
Mr.Kamolsak Kedmaethekarun

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรสายตรง : 08-18280808

นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์
Mr.Phatthiphong Sittiwachsawan

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : –
เบอร์โทรสายตรง : 

นายวัชรวิทย์ สุขวัฒนาภิรมย์
Mr.Vatcharavit Sukwattanapirom

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรสายตรง : 08 – 99736399

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ

Mr.Hasadin Suwatanapongched

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรสายตรง : 08 – 13933144

นางสาวกษิรา อณวัชวณิช
Miss.Kasira Anawatwanit

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรสายตรง : 09 – 96569895

นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์
Mr.Ruangrit Rawiyawong

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : –
เบอร์โทรสายตรง : 08 – 18797531

นายธนากร ประพฤทธิพงษ์
Mr.thanakorn Praphruttipong

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail :[email protected]
เบอร์โทรสายตรง : 08 – 16699288