นางยลดา หวังศุภกิจโกศล
Dr.Yonlada Wangsuphakitkosol
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]o.go.th
เบอร์โทรสายตรง :
09-92465424

นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล
Mr.Noraset Sirirojanagul
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]

เบอร์โทรสายตรง : 08-19669191

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
Mr.Somkiat Tandiloktragool
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]ao.go.th

เบอร์โทรสายตรง : 08-18789797

นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม
Mr.Veerachart Thungphailame
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]

เบอร์โทรสายตรง : 08-15145914

นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ
Mr.Kamolsak Kedmaethekarun
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]

เบอร์โทรสายตรง : 08-18280808

นายวัชรวิทย์ สุขวัฒนาภิรมย์
Mr.Vatcharavit Sukwattanapirom
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]

เบอร์โทรสายตรง : 08 – 99736399

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ
Mr.Hasadin Suwatanapongched
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]

เบอร์โทรสายตรง : 08 – 13933144

พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ
Pol.Col.Ratthasak Sukcharoen
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]

เบอร์โทรสายตรง : 08 – 72536007

นายนิกร โสมกลาง
Mr.Nikorn Soemklang
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]

เบอร์โทรสายตรง : 09 – 68795465

นางสาวกษิรา อณวัชวณิช
Miss.Kasira Anawatwanit
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]

เบอร์โทรสายตรง : 09 – 96569895