นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา
Mr.Paisal Samutphaojinda
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 081 – 9665484

นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล
Mr.Tuangsit Apichaibukkol
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
E-mail : t[email protected]
เบอร์โทร : 081 – 9493501

นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์
Mr.Kritjompol Phujomjit
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 065 -7458899

นายธีระชัย เทพนอก
Mr.Terachai  Tapnogk
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 081 – 9760315

นางอุไรวรรณ  ภัทรปิติพล
Mrs.Uraiwan  Phattarapitipol
รักษาราชการแทน ผอ.สำนักคลัง
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 083 – 1456491

นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง
Mr.Chaikiat  Kesornbuathong
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 081 – 9551855

นางรังสิยา  นุทกิจ
Mrs.Rangsiya  Nuttakit
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 089 – 4265922

นางวรรณภา นวลฉิมพลี
Mrs.Wannapa Nualchimplee
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 089 – 2825487

นายจิรยุทธ อาสาเสน
Mr.Jirayut Arsasane
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 089 – 8454675

นายเตชิต กลิ้งทะเล
Mr.Techit Klingtalae
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 088 – 5843599

นางอมลรชา  ศรีเนตรกูล
Mrs.Amolracha  Srinetrkul
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 081 – 9670383

นางนงนุช  กาหลง
Mrs.Nongnuch  Kalong
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
E-mail : [email protected]
เบอร์โทร : 089 – 2844577