คณะกรรมการ กสพ. เห็นชอบให้ อบจ. เดินหน้า
บริหารจัดการระบบสุขภาพของ รพ.สต.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมสำนักช่าง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาแนวทางยุทธศาสตร์และแผนงาน ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย 9 ด้าน พร้อมกันนี้ได้ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ. 2566 – 2567) เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม ที่เป็นโครงการพัฒนา, บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่
นอกจากนี้ ได้ขอความเห็นชอบเพื่อพิจารณาด้านยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม, ขอความเห็นชอบตัวชี้วัด KPI ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัด อบจ.นครราชสีมา และ ร่าง MOU การดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปากในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในเรื่องเสนอ เพื่อให้ อบจ.นครราชสีมา ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิของ รพ.สต.สังกัด อบจ.นครราชสีมา
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายเรืองฤทธิ์ รวิยวงศ์ เลขานุการนายก อบจ., นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, นายวิกร วัฒนะดิฐ หน.กลุ่มงาน รพ.สต. ร่วมด้วย รองนายแพทย์ สสจ., สาธารณสุขอำเภอ, ผอ.รพ.สต.สังกัด อบจ. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เข้าประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ