คณะกรรมการ ทึ่ง!! เด็ก ม. 5 โชว์กึ๋น ผุด 43 โครงงาน
ใน “ONE CHILD ONE PROJECT 2024” เตรียมน้อมฯ โคราช
วันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัด อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบให้ #นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงาน “ONE CHILD ONE PROJECT 2024” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ที่ได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าทำโครงงานมาตลอดระยะเวลา 1 ปี จนสามารถตกผลึกผลงานออกสู่สายตาคณะกรรมการประเมินโครงงาน มากถึง 43 โครงงาน จาก 7 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา, ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์, วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์สุขภาพ, เทคโนโลยี และ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ คำนวณ สืบค้นข้อมูล และลงมือปฏิบัติ นำมาสู่ความสำเร็จในครั้งนี้
สำหรับการประเมินครั้งนี้ ประธานในพิธี ยังได้ร่วมเป็น 1 ใน คณะกรรมการประเมินโครงงาน ร่วมกับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ครู – ศึกษานิเทศก์ สังกัด อบจ.นครราชสีมา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยมี นางนัทภา วรรณประพันธ์ ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา, นายทวนทอง ชูละออง ผอ.รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม, นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ ผอ.รร.ด่านเกวียนวิทยา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ร่วมกิจกรรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ