ครูดี “สอนดี” ศิษย์ดี “เรียนดี” มีความสุข
เชิดชูเกียรติครู อบจ.โคราช เนื่องในวันครู 2567
วันที่ 16 มกราคม 2567 ที่อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในงาน “วันครู ประจำปี 2567” พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และร่วมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา – รองประธานสภา – สมาชิกสภา อบจ., ปลัด อบจ., รองปลัด อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู – บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานกว่า 2,000 คน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายพิทักษ์ กาวีวน รองศึกษาธิการจังหวัดฯ, ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา และ ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีอันทรงเกียรติครั้งนี้
ภายในงานได้ประกอบพิธีทางสงฆ์ โดย พระอุดมธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเข้าสู่ช่วงพิธีการ นายวุฒิชัย วงศ์ปัญโญ ปลัด อบจ. อ่านสาร รมว.กระทรวงศึกษาธิการ, นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม ครูอาวุโสนอกประจำการ นำกล่าวพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, นายเชาวลิต เกิดกลาง ครูอาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อด้วยพิธีวางพานดอกไม้บูชาบูรพาจารย์ จำนวน 9 พาน
จากนั้น นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 263 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและเข็มเชิดชูเกียรติ “รางวัลครูขวัญศิษย์” จำนวน 2 รางวัล, รางวัลคนดี ศรีย่าโม จำนวน 6 คน, เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา จำนวน 38 คน, และมอบโล่รางวัล ได้แก่ รางวัลต้นแบบด้านการบริหารสถานศึกษา(ผอ.เกษียณฯ) จำนวน 4 คน, รางวัล ผอ.สถานศึกษาดีเด่น จำนวน 6 คน, รางวัลรอง ผอ.สถานศึกษาดีเด่น จำนวน 6 คน, ครูผู้สอนดีเด่น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 107 คน, ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูดีเด่น 5 งาน จำนวน 58 คน, ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูดีเด่นด้านพัสดุ จำนวน 6 คน, ผู้ปฏิบัติดีเด่นด้านการเงิน จำนวน 6 คน, ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น จำนวน 5 คน, ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ จำนวน 7 คน, ครูอัตราจ้างดีเด่น จำนวน 5 คน, ลูกจ้างประจำดีเด่น จำนวน 1 คน และ รางวัลพนักงานจ้างดีเด่น จำนวน 6 คน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ