ครู อบจ.โคราช เข้าถึงแนวทางการวัดผล – ประเมินผล
เรียนรู้การออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อโอกาสด้านการศึกษาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
วันที่ 31 มกราคม 2567 ที่โรงเรียนสูงเนิน สังกัด อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรม “แนวทางการวัดและประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางและการตัดสินผลการเรียน สำหรับครู” จัดโดย กลุ่มโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา กลุ่มที่ 5 เพื่อให้เกิดแนวทางการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตัวชี้วัดโดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทาง – ปลายทางเป็นฐาน รวมถึงการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก Active Learning และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ จาก ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง อาจารย์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในการอบรม
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา, นายวินุลาศ เจริญชัย ผอ.รร.สูงเนิน, ผู้บริหารสถานศึกษา รร.สังกัด อบจ.นครราชสีมา กลุ่มที่ 5 พร้อมด้วยคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ