1. คู่มือปฏิบัติการเอกสารประกอบฏีกาการเบิกจ่ายเงิน

, 19/04/2567

2. คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

, 07/04/2567

3. คู่มือการรับชำระค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.นม.จากผู้พักในโรงแรม

, 07/04/2567

4. คู่มือปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์

, 07/04/2567