“จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน” โซนที่ 2 ตามนโยบายจังหวัดสะอาด
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ สำนักช่างฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการ “จัดการขยะของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2) เพื่อจัดการขยะอันตราย จาก อปท. 176 แห่ง ซึ่งจัดแบ่งโซนการรับขนส่งของเสียอันตรายฯ ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และ อำเภอโชคชัย ซึ่งในวันนี้ เป็นการรวบรวมขนของเสียอันตรายจากชุมชน ณ บริเวณลานศูนย์กำจัดขยะรวมเทศบาลตำบลสูงเนิน #โซนที่ 2 ได้แก่ อ.สูงเนิน, อ.ขามทะเลสอ,อ.โนนไทย และ อ.เมืองนครราชสีมา รวม 4 อำเภอ
โดยมี นาย ณัฐกาล สุวรรณ นายก ทต.สูงเนิน พร้อมด้วยนายธนัญชัย วรรณสุข ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11, นางธนิกา เหมกุล ผอ.กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ , นางสงกรานต์ ประจันตะเสน ผอ.ส่วนสิ่วแวดล้อม สนง.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, จนท.ฝ่ายจัดการขยะมูลฝอย สำนักช่าง อบจ. ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่ ร่วมสังเกตุการณ์การรับของเสียอันตรายจากชุมชนในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ