วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ดังนี้
1.บ้านหัวอ่างพัฒนาหมู่ที่ 7 เส้น ป่าสงวน – สระหนองสงวน ระยะทาง 600 เมตร
2.บ้านหัวอ่างพัฒนาหมู่ที่ 7 เส้น หน้าวัดป่าพัฒนา ระยะทาง 300 เมตร
3.บ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 8 สาย กศน.ไปร่วมสายกลางบ้าน ระยะทาง 2,100 เมตร
4.บ้านด่านตลอดหมู่ที่ 4 เส้นศาลพระแม่สามนาง – แยกทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 กับ หมู่ที่ 7 ระยะทาง 3,200 เมตร
5.บ้านด่านตลอดหมู่ที่ 4 เส้นศาลตาปู่เก่า – สระหนองสงวน ระยะทาง 800 เมตร
6.บ้านด่านตลอดหมู่ที่ 4 สายกลางบ้านต่อจากลาดยาง – ไร่นางสุดใจ พวงกระโทก ระยะทาง 1,500 เมตร
7.ถนนสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2298 ระยะทาง 400 เมตร
8.เชฟหน้าดินถนนสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2298 ระยะทาง 400 เมตร
9.ปรับเกรดบดอัด ถนนสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2298 ระยะทาง 400 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ