วันที่ 22-24 มกราคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการซ่อมแซมถนนในเขตที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ ดังนี้
1. ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายคลองสามกุดสระแก้ว-หัวสะพาน บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 5 ระยะทาง 3,200 เมตร
2. ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายหนองตากเนื้อไปบ้านเมืองทอง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 5 ระยะทาง 2,400 เมตร
3. ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสาย คลองสามกุดสระแก้ว-บ้านเมืองทอง-บ้านสายทองพัฒนา บ้านกุดสระแก้ว หมู่ที่ 3 ระยะทาง 4,900 เมตร
4. ซ่อมถนนลูกรัง สายโคกพะงาด-หนองตากเนื้อ บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 5 ระยะทาง 800 เมตร
5. ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายมาบลึก บ้านหนองบง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 1,900 เมตร
6. ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายหนองเกตุ บ้านหนองบง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 2,300 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ