วันที่ 4-7 มีนาคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา เพื่อทำการราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรัง ดังนี้
1.บ้านหนองปื้ด ม.8 ระยะทาง 2,500 เมตร และบ้านโนนเต็ง ม.5 ระยะทาง 1,500 เมตร
2.บ้านโนนเต็ง ม.5 รวมระยะทาง 1,400 เมตร และปรับเกรดบดอัดถนนหินคลุก จากบ้านโนนเต็ง ถึงบ้านหนองขาม ม.1 รวมระยะทาง 3,200 เมตร
3.บ้านหนองขาม ม.1 ระยะทาง 3,000 เมตร และปรับเกรดบดอัดในบ้านหนองขาม ม.15 ระยะทาง 800 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ