“ชาวบ้านดีใจใหญ่เลย!!” เสียงสะท้อนชาวบ้าน
ภายหลัง อบจ.โคราช เล็งเห็นความเดือดร้อน
“รื้อสะพานเก่า” สั่งทำใหม่ทั้งหมด!! งบกว่า 3 ล้านบาท
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ อ.คง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดใช้สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก “โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก” ถนน อบจ.นม.04308 บ้านงิ้ว – บ้านโนนแดง อ.คง ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 24 เมตร ไม่มีทางเท้า ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ซึ่งสะพานแห่งนี้เดิมเป็นสะพานที่แคบ รถยนต์ไม่สามารถสัญจรสวนทางกันได้ และคอสะพานถูกน้ำกัดเซาะ มาวันนี้ อบจ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 3,290,000 บาท
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ เลขานุการนายก อบจ., นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง, นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง พร้อม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, สาธารณสุขอำเภอ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน เข้าร่วม
“ขอขอบคุณตัวแทนภาคประชาชน พี่น้องท้องถิ่น ที่ช่วยกันดูแล ควบคุมการปรับปรุงสะพานนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อให้พี่น้องประชาชน สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป-มา ทำให้การคมนาคม การขนส่งสินค้า พืชผลด้านการเกษตรได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งมีความปลอดภัย ในการเดินทางเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป”

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ