ชาวบ้านยิ้มออก!! ได้ถนนดี ใช้ดี ปลอดภัยดี
#นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานส่งมอบถนนบ้านโค้งกระโดน หมู่ที่ 6 สายทาง บ.โค้งกระโดน ต.ทุ่งอรุณ เชื่อมต่อ บ.บึงไทย หมู่ที่ 8 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 4,400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.กำหนด เพื่อให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ปี 2566 จำนวน 6,668,200 บาท มั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการสัญจรไปมา ให้มีความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ และด้านการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด เพิ่มคุณภาพชีวิตดีขึ้นให้กับประชาชน
“อ.โชคชัย มีถนนถ่ายโอนภารกิจมายัง อบจ. จำนวน 7 สายทาง ระยะทางรวม 29.367 กิโลเมตร ในปีงบประมาณ 2565 – 2567 ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วจำนวน 5 สายทาง ระยะทาง 9.363 กิโลเมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 36,527,000 บาท ทั้งนี้ ขอบคุณตัวแทนภาคประชาชน พี่น้องท้องถิ่น ที่ช่วยกันดูแลควบคุมการก่อสร้างถนนสายนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป – มา ทำให้การคมนาคม การขนส่งสินค้า พืชผลด้านการเกษตรได้อย่างสะดวก มีความปลอดภัยในการเดินทาง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป”
โดยมี พ.ต.อ รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ เลขานุการนายก อบจ., นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัย, นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง พร้อมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกฯ, ผู้อำนวยการ รพ.สต., ผู้อำนวยการสถานศึกษา, หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.โชคชัย ร่วมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน, อสม. และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธี ณ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ