วันที่ 13-14 มีนาคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เพื่อทำการปรับเกรดบดอัด ถนนดินลูกรัง ดังนี้
1.สายบ้านหนองสองห้องใต้ – เขตบ้านหนองกุงน้อย ช่วงที่ 2 ระยะทาง 900 เมตร
2.สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลุกพวง –
อ่างเก็บน้ำหนองไผ่ ระยะทาง 2,300 เมตร
3.สานบ้านหนองตานา – หน้าโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้อง ระยะทาง 1,000 เมตร
4.สายหนองกงน้อย – อ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง
ระยะทาง 1,400 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ