1. ร้องเรียนด้วยตัวเอง

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คลิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. ร้องเรียนด้วยตัวเอง

ตู้ ปณ. 999 ถนนจอมสุรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์

  • 044 – 243878
  • 044 – 251199
คลิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

4. ช่องทางออนไลน์