“ดร.ยลดา” นำคาราวานสถานศึกษาในสังกัด
“คิกออฟ” ตรวจสารเสพติดนักเรียนแบบ 100%
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รอง ผวจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานศึกษาโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน ภายใน 3 เดือน ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งใน 25 จังหวัดนำร่อง ภายใต้ความร่วมมือของ 5 เสือ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด กองทัพภาคที่ 2 และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการการทำงาน ให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนมีมาตรการร่วมกันปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชน ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ด้าน อบจ.นครราชสีมา นางยลดาฯ นายก อบจ. กล่าวว่า อบจ. ร่วมดำเนินการเพื่อเป้าหมาย “ปราบปราม รักษา ฟื้นฟู ดูแล” สนับสนุนการกวาดล้างยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจัง ที่จะร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และได้จัดกิจกรรม “คิกออฟ” ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจะเริ่มในสถานศึกษา สังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง ที่มีนักเรียนจำนวนกว่า 30,000 คน ครูกว่า 2,000 คน โดยเฉพาะนักเรียนผู้ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของชาติ ต้องได้รับการดูแลให้ห่างไกลจากพิษภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาฯ หลังจากนี้จะทำการตรวจสารเสพติดทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน แบบ 100 % ซึ่งหากตรวจพบสารเสพติด ก็จะดำเนินการส่งตัวไปเข้ารับการบำบัด ที่ ศูนย์ป้องกันฟื้นฟูฯ เมื่อบำบัดจนหายดีแล้ว อบจ. พร้อมให้โอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ต่อไป
“อบจ.นครราชสีมา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันยาเสพติด เริ่มจากโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 58 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และขอให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน และ ผู้ปกครอง ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานในชุมชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แล้วมาร่วมแรงร่วมใจรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดให้สิ้นซาก ตระหนักว่า “ยาเสพติด” เป็นวาระแห่งชาติ เป็นวาระจังหวัด เราจะร่วมกันผลักดันให้ จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัดสีขาว”
โดยมี นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รอง ผวจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา, นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผอ.สำนักงาน ปปส.ภาค 3, นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์ ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา, นายอนันต์ โกนสันเทียะ รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา, นายธรรมบาล ฉิมพลี รองปลัด อบจ. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, ประธานกลุ่มโรงเรียน 6 กลุ่ม, ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพ 6 กลุ่ม และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นครราชสีมา 58 แห่ง, แขกผู้มีเกียรติ, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข คณะครู และ นักเรียน รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ