“ดร.ยลดา” เผยภายหลังร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
อยากเห็น “โนนไทย” มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
ภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายปกครองและ 3 พี่น้องท้องถิ่น
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ เทศบาลตำบลบัลบังก์ อ.โนนไทย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.โนนไทย โดยมี นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ เลขานุการ นายก อบจ., นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.โนนไทย, นายวีระศาสตร์ ขอพรกลาง ท้องถิ่น อ.โนนไทย, ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทั้ง 12 แห่ง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.โนนไทย เข้าร่วมประชุม
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ. นครราชสีมา มีความพร้อมในการบูรณาการด้านการพัฒนาพื้นที่ 32 อำเภอ ในทุกยุทธศาสตร์ ทุกมิติ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีโอกาสประชุมร่วมกับทางอำเภอ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาปากท้อง การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับประชาชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร และโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนน ทั้งที่เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. รวมถึงถนนที่เกิดศักยภาพของท้องถิ่นและประสานแผนฯ มายัง อบจ. ในการจัดสรรงบประมาณลงไปอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มุ่งให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
สำหรับยุทธศาสตร์โครงการงบประมาณที่ อบจ.นครราชสีมา สนับสนุนในพื้นที่ อ.โนนไทย ปี 2564 – 2567 (แผนพัฒนา 5 ปี) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 32 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 149,183,000 บาท, ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา จำนวน 11 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 31,569,421 บาท, ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,320,000 บาท, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,141,000 บาท และ ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,308,000 บาท

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ