ตอกย้ำ!! ความมั่นใจผู้ปกครอง
“นายก หน่อย” นำทีม ผอ. – ครู รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ฯ”
ชี้แจงความก้าวหน้าระบบการศึกษา สังกัด อบจ.โคราช
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” สังกัด อบจ.นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ด้วยนโยบาย “สร้างคน สร้างการศึกษา” เพราะการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต้องได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครอง ครอบครัวและโรงเรียน ในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ประธานในพิธี ได้มอบทุน จำนวน 106 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 212,000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่บ้านในการศึกษาของนักเรียนอีกด้วย
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวถึงความก้าวหน้าในการบริหารจัดการระบบการศึกษา รร.ในสังกัด แบบก้าวกระโดด มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เทียบเคียงกับ สพม. รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษา เข้ามาเสริมศักยภาพให้กับนักเรียน, หาเวทีให้เด็กได้แสดงออกถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวแต่ละคน สร้างสมรรถนะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบ “ครูยุคใหม่” ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การแนะแนวเด็กที่ต้องเตรียมพื้นฐานเข้าสู่ระบบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ผ่านมา อบจ.ได้ทำ MOU กับสถาบันการศึกษาภายใน จ.นครราชสีมา เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้เด็กได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง อบจ. พร้อมสนับสนุนการศึกษาทุกช่องทางที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และนักเรียน
“ขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา เราพร้อมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ในการดูแลเด็กให้เป็นคนคุณภาพ ได้เรียนอย่างที่ตนเองอยากเรียน ภายใต้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่ดี”
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษานายก อบจ. ด้านการศึกษา, นายเลิศชัย ธนประศาสน์ รองประธานสภา อบจ., นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ประธาน คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ พร้อม คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ , นายสิทธิศักดิ์ จันทรรวงทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ, นายเชาวลิต เกิดกลาง ผอ.รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ อ.สีคิ้ว พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ