ติดตามความก้าวหน้า 182 รพ.สต.
มุ่งสู่มาตรฐานบริการสาธารณสุขที่ดี
วันที่ 30 มกราคม 2567 ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเพื่อดำเนินงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) จำนวน 182 แห่ง ภายหลังถ่ายโอนภารกิจมายัง อบจ.นครราชสีมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นมา ซึ่งที่ผ่านมา อบจ.ได้มอบนโยบาย 9 ข้อ ด้านสาธารณสุข มุ่งหวังให้การดำเนินงานของ รพ.สต. สังกัด อบจ.ฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การกำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลมาตรฐานและระบบประกันสุขภาพ รวมถึงกำกับ ดูแล ประเมินผลดำเนินงานของ รพ.สต. ทั้งในด้านงบประมาณ, บุคลากร, โครงสร้างพื้นฐาน, สิ่งก่อสร้าง, การจัดทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด KPI ของ รพ.สต. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรและเกิดประโยชน์ด้านการให้บริการประชาชนอย่างสูงสุดเช่นกัน
โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง, นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ