ติดตามประเมินผลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ติดตามภารกิจศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน พร้อมหารือภาคีเครือข่าย จุดที่ 1 ณ อบต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง และ จุดที่ 2 ณ รพ.สต.นาราดพัฒนา อ.โนนสูง เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพในชุมชนแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบูรณาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง, นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นายบุญถม เลี้ยงวงษ์ นายก อบต.เมืองนาท พร้อมคณะผู้บริหาร, ผอ.รพ.สต., คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ, เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง และ อสม. เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ