ติวเข้ม “ครูแกนนำ” สร้างเกราะเหล็ก
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ รร.เซนเตอร์ พ้อยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานยาเสพติด และสุขภาพจิตโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง ภายใต้การบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือ ส่งต่อนักเรียนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและมีภาวะเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้า รวมถึงการสร้างการรับรู้ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น วัยเรียน ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนในสังกัด อบจ.
นอกจากนี้เนื้อหาในการอบรมเน้นย้ำถึงการดำเนินงานยาเสพติดในสถานศึกษา ติดตามสถานการณ์ยาเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชน มุ่งเน้นแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในสถานศึกษา โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค3, ศึกษาธิการจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์, รพ.สีคิ้ว และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ