ติวเข้ม 182 รพ.สต. อัพเกรดงานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ โรงแรมสีมาธานี #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) แก่ข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิถาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รพ.สต ให้มีความรู้ในการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลในระบบ e – gp เพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานตามระเบียบของทางราชการ
โดยมี นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่,นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, ผอ.รพ.สต. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
🙏🏻ขอขอบคุณวิทยากร นางสาวพิมลรัตน์ พรหมพะเนาว์ นักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการคลังจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวอาริยา ปิยะมาสิกุล เจ้าหน้าที่การคลัง กลุ่มงานวิชาการคลังจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ให้ความรู้ตลอดการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ