ต้อนรับคณะจาก วปอ.
วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ต้อนรับคณะจากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 นำโดย พลเอก อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผอ.หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) ในโอกาสเดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี
โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา,นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการอบจ.และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ