ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทย สู่ คนรุ่นหลัง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อ.หนองบุญมาก #นายพัฒฑิพงศ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมและพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำอำเภอและประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผล โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง ปลูกฝังการรักในสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงตนเป็นคนดีของชาติ ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 116 คน ทั้งนี้ อบจ.นครราชสีมา ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 59 คน
โดยมี นายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี, นายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอหนองบุญมาก, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นายบุญชอบ ทะยอมใหม่ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา ท้องถิ่น คณะวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ