ทุนการศึกษา เพื่อโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น!!
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุม รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของ อบจ.นครราชสีมา ในปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วยทุนยากจนหรือด้อยโอกาส จำนวน 1,250 คน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,500,000 บาท ทุนสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนหรือด้อยโอกาส แบบไม่ต่อเนื่อง และ ทุนสำหรับนักศึกษาผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสแบบต่อเนื่อง ในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วย และในส่วนของการมอบทุนครั้งนี้ เป็นการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ของ อบจ.นครราชสีมา แบบไม่ต่อเนื่อง จำนวน 68 ทุน และแบบต่อเนื่อง ในสาขาขาดแคลน จำนวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 803,140 บาท
“การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด อบจ. จึงได้หาแนวทางเพิ่มหลักเกณฑ์ในการมอบทุนการศึกษา เพราะเราอยากเห็นเด็กนักเรียนในสังกัดฯ มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบก้าวกระโดด ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ โดยเฉพาะขณะนี้ อบจ.นครราชสีมา มีโรงเรียนในสังกัด 58 แห่ง และ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 182 แห่ง ฉะนั้น เด็กนักเรียนสามารถเรียนในสาขาการศึกษา และ สาขาสาธารณสุข แล้วกลับมาทำงานในถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อดูแลและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ขอให้ผู้ที่ได้รับทุน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสมกับที่ได้รับการสนับสนุนโอกาส ได้รับทุนและเป็นบุคลากรคุณภาพให้กับสังคมต่อไป

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ