“นายกหน่อย” จรดปากกา MOU กับ ม.ราชภัฏ
เพื่อเป้าหมายพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ มิติ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการบริการวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายใต้การขับเคลื่อนและพัฒนางานบนฐานการมีส่วนร่วมของทั้ง 2 องค์กร เพื่อยกระดับด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า MOU ฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือบนฐานการมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ อาทิ การบริการทางวิชาการ การฝึกอบรม การวิจัย การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและภารกิจการจัดบริการสาธารณะ ที่ครอบคลุมตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของ อปท. อีกทั้งการมีส่วนร่วมกับพี่น้องท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล ที่ได้ผนึกกำลังกับ ม.ราชภัฏฯ ยิ่งจะช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนการทำงาน เพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน
โดยมี รศ.ดร.ศิริวดี วิวิธคุณากร คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา, นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – ผู้แทน จาก เทศบาล 1 แห่ง อบต. 26 แห่ง ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ คณาจารย์จาก ม.ราชภัฏฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ